24 Mã đề – Đáp án đề thi môn Toán THPT năm...

24 Mã đề – Đáp án đề thi môn Toán THPT năm 2018

272

Hướng dẫn gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 tất cả 24 mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120, 121, 122, 123, 124 tổ chức thi chiều 25/6/2018.

Lưu ý: Click vào từng mã đề để xem đề thi và đáp án chi tiết…. đang cập nhật

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 101

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.D

32. B

33. A

34. B

35. A

36.C

37. B

38. B

39. C

40. B

41. C

42.A

43. D

44.C

45. B

46.B

47.A

48. B

49. A

50. B

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 102

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21.B

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 103

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23. B

24. B

25. A

26. B

27.D

28. D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.D

34.C

35. C

36. B

37.C

38.D

39.B

40.B

41.B

42.C

43.C

44. A

45.B

46.B

47. A

48.C

49.A

50. B

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 104

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.C

49.A

50.A

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 105

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.D

25.B

26.D

27.B

28.C

29.A

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.A

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

41.A

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.B

49.B

50.A

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 106

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.C

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 107

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.A

15.A

16.D

17.D

18.C

19.C

20.D

21.C

22.A

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.D

37.D

38.B

39.A

40.C

41.A

42.A

43.A

44.C

45.B

46.B

47.B

48.B

49.B

50.B

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 108

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.D

26.C

27.D

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.C

35. C

36. B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.A

42.B

43. D

44.D

45.B

46.A

47.D

48. A

49. C

50.A

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 109

1.A

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.B

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41. B

42.D

43.A

44.C

45.A

46.B

47.A

48.A

49.C

50.A

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 110

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.D

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.D

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.D

29.C

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.D

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 111

1.D

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.D

26.B

27.A

28.D

29.D

30.B

31.D

32.B

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.C

40.A

41.A

42.A

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.B

49.A

50.B

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 112

1.A

2.B

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.D

27.C

28.A

29.B

30.B

31.C

32.C

33.C

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.C

41.B

42.D

43. A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.D

49.D

50.D

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 113

1.A

2.C

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.D

19.C

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.A

30.D

31.A

32.C

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.D

48.C

49.A

50.C

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 114

1.B

2.D

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.A

9.C

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.A

18.A

19.C

20.B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. C

29. C

30. A

31. B

32. C

33. A

34. D

35.C

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

41.A

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.B

49.C

50.B

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 115

1.A

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.D

23.A

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.A

42. B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.D

50.D

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 116

1.D

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.D

18.A

19.C

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.C

31.C

32.B

33.B

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.D

43.B

44.

45.C

46.C

47.C

48.A

49.C

50.A

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36. C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.B

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 118

1.B

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.B

11.B

12.A

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.D

27.C

28.A

29.A

30.D

31.C

32.B

33.C

34.D

35.B

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.C

42.C

43.D

44.B

45.B

46.A

47.D

48.C

49.A

50.C

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 119

1.A

2.B

3.B

4.B

5.D

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.C

16.D

17.C

18.A

19.B

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.A

27.C

28.A

29.C

30.A

31.A

32.D

33.B

34.D

35.A

36.B

37.C

38.B

39.A

40.B

41.A

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.C

49.C

50.B

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 120

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.C

25.A

26.A

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.A

47.D

48.A

49.B

50.A

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 121

1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.B

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.D

40.A

41.B

42.B

43.D

44.A

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.C

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 122

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. D

7. A

8. D

9. C

10. A

11. C

12. B

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. A

19. C

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. B

27. B

28.C

29.D

30. A

31. B

32. C

33. A

34.C

35.B

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.A

43.C

44.A

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.D

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.B

48.D

49.C

50. B

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 124

1.B

2.C

3.B

4.D

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.C

22.C

23.A

24.D

25.D

26.B

27.B

28.D

29.D

30.A

31.B

32.C

33.A

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.A

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

Theo TTHN

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869.189.199 - 0996.189.199