24 Mã đề – Đáp án đề thi môn Toán THPT năm...

24 Mã đề – Đáp án đề thi môn Toán THPT năm 2018

Hướng dẫn gợi ý đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 tất cả 24 mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120, 121, 122, 123, 124 tổ chức thi chiều 25/6/2018.

Lưu ý: Click vào từng mã đề để xem đề thi và đáp án chi tiết…. đang cập nhật

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 101

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.D

28.A

29.B

30.C

31.D

32. B

33. A

34. B

35. A

36.C

37. B

38. B

39. C

40. B

41. C

42.A

43. D

44.C

45. B

46.B

47.A

48. B

49. A

50. B

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 102

1.B

2.A

3.A

4.D

5.D

6.A

7.A

8.A

9.A

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21.B

22.D

23.D

24.D

25.A

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.C

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 103

1.C

2.B

3.D

4.A

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23. B

24. B

25. A

26. B

27.D

28. D

29.A

30.A

31.A

32.D

33.D

34.C

35. C

36. B

37.C

38.D

39.B

40.B

41.B

42.C

43.C

44. A

45.B

46.B

47. A

48.C

49.A

50. B

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 104

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.B

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.A

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.D

20.D

21.A

22.A

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.A

41.C

42.C

43.A

44.D

45.D

46.B

47.B

48.C

49.A

50.A

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 105

1.C

2.D

3.D

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.B

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.D

25.B

26.D

27.B

28.C

29.A

30.B

31.D

32.A

33.B

34.A

35.A

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

41.A

42.B

43.D

44.A

45.A

46.B

47.D

48.B

49.B

50.A

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 106

1.C

2.D

3.A

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.C

24.A

25.A

26.C

27.B

28.D

29.A

30.D

31.A

32.B

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44.A

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.C

7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 107

1.C

2.B

3.D

4.D

5.B

6.A

7.B

8.D

9.C

10.C

11.D

12.A

13.B

14.A

15.A

16.D

17.D

18.C

19.C

20.D

21.C

22.A

23.C

24.C

25.A

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.B

35.A

36.D

37.D

38.B

39.A

40.C

41.A

42.A

43.A

44.C

45.B

46.B

47.B

48.B

49.B

50.B

8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 108

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.B

17.B

18.C

19.D

20.D

21.B

22.C

23.D

24.A

25.D

26.C

27.D

28.B

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.C

35. C

36. B

37.A

38.A

39.C

40.B

41.A

42.B

43. D

44.D

45.B

46.A

47.D

48. A

49. C

50.A

9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 109

1.A

2.A

3.C

4.D

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.D

11.B

12.B

13.D

14.B

15.B

16.B

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.D

32.A

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.B

41. B

42.D

43.A

44.C

45.A

46.B

47.A

48.A

49.C

50.A

10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 110

1.B

2.B

3.A

4.B

5.B

6.D

7.C

8.D

9.D

10.A

11.A

12.A

13.A

14.C

15.C

16.B

17.D

18.C

19.D

20.D

21.C

22.B

23.B

24.B

25.C

26.D

27.C

28.D

29.C

30.D

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.B

42.A

43.B

44.C

45.D

46.C

47.A

48.C

49.D

50.D

11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 111

1.D

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.B

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.D

19.C

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.D

26.B

27.A

28.D

29.D

30.B

31.D

32.B

33.C

34.D

35.C

36.A

37.C

38.C

39.C

40.A

41.A

42.A

43.C

44.B

45.D

46.C

47.B

48.B

49.A

50.B

12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 112

1.A

2.B

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.C

15.B

16.C

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.D

27.C

28.A

29.B

30.B

31.C

32.C

33.C

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.C

40.C

41.B

42.D

43. A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.D

49.D

50.D

13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 113

1.A

2.C

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.A

15.A

16.A

17.C

18.D

19.C

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.A

30.D

31.A

32.C

33.C

34.C

35.B

36.A

37.A

38.D

39.D

40.D

41.A

42.C

43.D

44.D

45.A

46.C

47.D

48.C

49.A

50.C

14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 114

1.B

2.D

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.A

9.C

10.A

11.A

12.A

13.D

14.D

15.A

16.D

17.A

18.A

19.C

20.B

21. A

22. B

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. C

29. C

30. A

31. B

32. C

33. A

34. D

35.C

36.C

37.A

38.A

39.C

40.A

41.A

42.B

43.B

44.A

45.C

46.D

47.C

48.B

49.C

50.B

15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 115

1.A

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.A

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.D

20.B

21.D

22.D

23.A

24.A

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.D

31.A

32.B

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.A

39.D

40.B

41.A

42. B

43.B

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.D

50.D

16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 116

1.D

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.A

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.B

16.D

17.D

18.A

19.C

20.B

21.D

22.B

23.A

24.B

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.C

31.C

32.B

33.B

34.B

35.A

36.A

37.A

38.B

39.C

40.C

41.A

42.D

43.B

44.

45.C

46.C

47.C

48.A

49.C

50.A

17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 117

1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.D

7.D

8.A

9.C

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.A

24.B

25.D

26.C

27.A

28.A

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.A

36. C

37.A

38.C

39.D

40.C

41.C

42.D

43.B

44.A

45.B

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 118

1.B

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.C

9.B

10.B

11.B

12.A

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.D

19.B

20.A

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.D

27.C

28.A

29.A

30.D

31.C

32.B

33.C

34.D

35.B

36.A

37.D

38.B

39.A

40.C

41.C

42.C

43.D

44.B

45.B

46.A

47.D

48.C

49.A

50.C

19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 119

1.A

2.B

3.B

4.B

5.D

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.D

12.A

13.A

14.B

15.C

16.D

17.C

18.A

19.B

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.C

26.A

27.C

28.A

29.C

30.A

31.A

32.D

33.B

34.D

35.A

36.B

37.C

38.B

39.A

40.B

41.A

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.C

49.C

50.B

20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 120

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.D

7.B

8.A

9.A

10.D

11.B

12.A

13.D

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.C

25.A

26.A

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.D

37.D

38.A

39.D

40.A

41.C

42.D

43.D

44.C

45.C

46.A

47.D

48.A

49.B

50.A

21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 121

1.D

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.B

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.A

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.C

38.B

39.D

40.A

41.B

42.B

43.D

44.A

45.B

46.B

47.A

48.C

49.A

50.C

22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 122

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. D

7. A

8. D

9. C

10. A

11. C

12. B

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. A

19. C

20. B

21. C

22. C

23. A

24. D

25. D

26. B

27. B

28.C

29.D

30. A

31. B

32. C

33. A

34.C

35.B

36.B

37.D

38.A

39.A

40.D

41.C

42.A

43.C

44.A

45.D

46.A

47.D

48.D

49.B

50.A

23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 123

1.C

2.C

3.D

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.D

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.B

28.D

29.B

30.B

31.C

32.D

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.B

48.D

49.C

50. B

24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018 – Mã đề 124

1.B

2.C

3.B

4.D

5.C

6.D

7.A

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.C

22.C

23.A

24.D

25.D

26.B

27.B

28.D

29.D

30.A

31.B

32.C

33.A

34.C

35.B

36.B

37.A

38.A

39.A

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.A

Theo TTHN

Nhận xét

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận Bình Tân: 913/3 Quốc lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM. Điện thoại: 0788.913.913 - 0886.355.355

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

SHARE